Etický kodex

Firma FOCAM se nachází v areálu MŽ Olomouc. FOCAM se zaměřuje na malo a středně sériovou výrobu odlitků (prototypy, náběhy výroby, náhradní díly) ze slitin železa litých do samo-tuhnoucí formovací směsi (AlpHaset). Výrobní sortiment je ve výjimečných případech doplněn o odlitky ze slitin hliníku a mědi, které jsou lité do pískových forem a kokil.

Věříme, že naše odhodlání dodržovat pravidla etického chování je jednou z  nejdůležitějších složek fungování společnosti Focam a pevné morální základy společnosti Focam jsou výsledkem úsilí, které je s tím neodmyslitelně spojeno. Ve společnosti Focam jsme odhodláni vykonávat obchodní činnost správně na základě kultury etiky a dodržování předpisů. Jádrem naší obchodní činnosti a neodmyslitelnou součástí je plnění sociálních potřeb.

Máme jasný společný zájem a cíl, posílit a zachovat etické základy naší společnosti a ochránit naše stěžejní hodnoty. Jsme odhodláni prosazovat a podporovat etické chování skrze osobní vedení. Společnost Focam by chtěla být hnacím motorem pozitivních změn a od všech svých pracovníků a zainteresovaných osob očekává, že se k jejímu úsilí o dosažení tohoto společného cíle připojí.

Na své dosavadní výsledky jsme velice hrdí.  Etické chování má ve společnosti Focam dlouhou tradici a historii, tato kultura je už její nedílnou součástí. Naše odpovědnost branami společnosti nekončí. Společnost Focam si plně uvědomuje odpovědnosti vůči všem interním i externím zainteresovaným osobám, proto se vědomě snaží sdělovat naše základní hodnoty i ostatním stranám. Neetické nebo nezákonné jednání i jen zdánlivě neetické chování týkající se provozu naší společnosti může snadno ohrozit důvěru celé naší  firmy. Proto jsme pevně odhodláni a máme v  úmyslu  zajistit, aby jakékoliv porušení pravidel stanovených v našem Etickém kodexu a pravidlech chování v obchodním  styku mělo nevyhnutelně  své důsledky. Společnost Focam vyznává politiku nulové tolerance  korupce, kartelů, porušování základních  lidských práv a  porušování pravidel ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Z  dlouhodobého hlediska můžeme úspěšně čelit výzvám konkurenčního prostředí trhu tím, že přijmeme imperativy morální odpovědnosti  jako jednotlivci i jako celá společnost. Důvěru našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů i komunitu každé zainteresované osoby  si můžeme  získat a dobré jméno společnosti chránit pouze etickým chováním a dodržováním všech zákonných předpisů. Součástí tohoto dokumentu je politika, která nastiňuje zásady v oblasti korupce, úplatkářství a vydírání.

Dokumenty ke stažení

Kodex etického jednání

Velikost 703.69 KB

Stáhnout

Politika zásad v oblasti korupce

Velikost 317.18 KB

Stáhnout