Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými jak prostřednictvím webového rozhraní www.focam.cz (dále jen „webové rozhraní“), tak i jiným způsobem (např. osobním kontaktem, e-mailem,
po telefonu, atd.).

Správce osobních údajů:

Focam spol. s.r.o., se sídlem Řepčínská 86, CZ 779 00 Olomouc
IČ: 43962696
DIČ: CZ43962696
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2142

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Řepčínská 86
Telefonní číslo: 585 413 100
Kontaktní e-mail: info@focam.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“),
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

1.2 Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa; další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

1.3 Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme vaše osobní údaje, tj. osobní údaje zákazníků a jiných obchodních, resp. smluvních partnerů. Pokud jde o druhy zpracovávaných osobních údajů, záleží na tom, zda s námi komunikujete pouze
prostřednictvím webového rozhraní, nebo zda komunikace probíhá jiným způsobem (osobně, emailem nebo jinak).

Údaje získané prostřednictvím webového rozhraní:
1) jméno, příjmení, případně titul,
2) e-mail,
3) tel. číslo,
4) informace získané pomocí souborů Cookies (k tomu viz dále),
5) IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní (získáváno automaticky).

Jste povinni poskytnout nám následující osobní údaje: 1), 2), 3). Je-li zákazníkem právnická osoba a vy vystupujete jako jeho zástupce, zpracováváme rovněž vaše následující údaje:
1) jméno, příjmení, případně titul,
2) název obchodní korporace, kterou zastupujete,
3) funkce v obchodní korporaci, kterou zastupujete.

Právnická osoba, kterou zastupujete, je povinna nám tyto údaje poskytnout. Údaje získané jiným způsobem (osobně, e-mailem, a jinak):
1) jméno a příjmení, případně titul,
2) identifikační číslo (jste-li podnikatelem),
3) daňové identifikační číslo (jste-li plátcem DPH),
4) datum narození,
5) adresa sídla,
6) adresa bydliště,
7) doručovací adresa,
8) telefonní číslo,
9) fax,
10) e-mailová adresa,
11) č. bankovního účtu.

Jste povinni poskytnout nám následující osobní údaje:
1), 2) nebo 4) - podle toho, zda vystupujete jako podnikatel nebo nikoliv; pokud však vystupujete jako nepodnikatel a poskytujete zálohovou platbu, údaj o datu vašeho narození nezpracováváme
(tj. nejste povinni nám jej poskytnout), 3) – jen, jste-li plátcem DPH, 5) nebo 6) - podle toho, zda vystupujete jako podnikatel nebo nikoliv, 7) – jen, je-li odlišná od adresy sídla/bydliště, 8),10),11).
Je-li zákazníkem právnická osoba a vy vystupujete jako jeho zástupce, zpracováváme rovněž vaše následující údaje:
1) jméno, příjmení, případně titul,
2) název obchodní korporace, kterou zastupujete,
3) funkce v obchodní korporaci, kterou zastupujete.

Právnická osoba, kterou zastupujete, je povinna nám tyto údaje poskytnout.
Pokud výše specifikované osobní údaje, které jste povinni poskytnout, neposkytnete, nebude možné s vámi uzavřít smlouvu.

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Jak získáváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2 Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zadané při poptávání nebo objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho
oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků. Pokud jde o osobní údaje v podobě e-mailu a tel. čísla, tyto zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem usnadnění či urychlení komunikace.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží obdobnému tomu, které jste si od nás poptali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3 Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání služeb a zboží využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši emailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našich služeb a našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby nebo zboží obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání
souhlasu se zpracováním.

3.2 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3 Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jste poskytli pro účely našich oprávněných zájmů. My nebudeme tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

3.5 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět. Důvody pro odmítnutí práva na výmaz jsou následující:

3.6 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po
dobu ověření přesnosti údajů.

3.7 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8 Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních  údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů, případně máte právo na soudní ochranu. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

3.9 Jaký bude postup při porušení zabezpečení osobních údajů?

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody (s výjimkou případů, kdy nám ustanovení čl.
34 nařízení tento postup neukládá), jsme povinni ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72
hodin od okamžiku zjištění. Pokud bychom nestihli ohlásit porušení zabezpečení do 72 hodin, jsme povinni současně s pozdním ohlášením uvést Úřadu pro ochranu osobních údajů důvody
takového zpoždění. Pravidlo o povinnosti oznámení porušení zabezpečení Úřadu pro ochranu osobních údajů se neuplatní, pokud je nepravděpodobné, že by mělo za následek riziko pro Vaše
práva a svobody. Oznámení na Úřad pro ochranu osobních údajů musí obsahovat náležitosti stanovené čl. 34 nařízení. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody (s výjimkou případů, kdy nám ustanovení čl. 34 nařízení tento postup neukládá), jsme dále povinni ohlásit to vám, a to ve lhůtě bez zbytečného
odkladu. V oznámení jsme pak povinni uvést veškeré informace stanovené nařízením a souvisejícími právními předpisy.

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo našich zákonných povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám podílejícím se na plnění smlouvy (např. dopravcům), či dalším osobám, které nám pomáhají splnit naše povinnosti či hájit naše práva a oprávněné zájmy (správce a provozovatel našich webových stránek, správce informačního  systému, účetní, advokát, orgány veřejné moci, atd.). Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou  unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

4.2 Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. SOUBORY COOKIES

5.1 Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2 Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.
Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

5.3 Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a Google Ads poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo
zakázat, dozvíte se tyto informace zadáním odkazu do vyhledávače: Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.1.2023.